• Geacht lid,

  Hierbij wordt u/jij uitgenodigd voor de bijzondere algemene ledenvergadering van de
  v.v. Hierden. Deze vindt plaats op woensdag 31 oktober 2018 in de kantine van onze vereniging. De kantine is opengesteld vanaf 19.15 uur en de vergadering start uiterlijk om 19.30 uur. Ingevolge art. 17 lid 1 van de statuten van de v.v. Hierden hebben alle leden die 18 jaar of ouder zijn toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin 1 (zegge: één) stem. Bij binnenkomst dient het aanwezigheidsregister te worden getekend.

  Ingekomen stukken zien wij graag uiterlijk 24 oktober tegemoet om in behandeling genomen te kunnen worden op de BALV en kunnen worden ingediend via mail bij secretaris@vvhierden.nl

  Agenda:
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen notulen ALV 10 oktober 2018
  3. Ingekomen stukken
  4. Verkiezing en vaststellen bestuursleden
  - voorzitter aftredend
  - penningmeester (vacant)
  - secretaris (vacant)
  - commerciële zaken (vacant)
  5. Rondvraag
  6. Afsluiting

  Aangaande punt 4 deelt het bestuur mee dat Ivo Janssens (voorzitter) aftreed.
  De reden is; dat er geen goed gevoel meer is, waardoor voorzetting van de functie voorzitter onmogelijk is.
  Dit houdt in dat het bestuur op 1 november 2018 bestaat uit:
  - Alice Ruiter- Haklander (Horeca) (Activiteiten en projecten ai)
  - Erik Vermeulen (Facilitair)
  Statutair gezien dient er in ieder geval een voorzitter, secretaris en een penningmeester binnen het bestuur te zijn.
  Het bestuur doet nogmaals een dringend beroep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor de bovengenoemde openstaande bestuursfuncties, zodat de v.v. Hierden nog mag blijven draaien als vereniging. Mocht u aan deze dringende oproep gehoor kunnen geven, of heeft u vragen over de vacante bestuursfuncties, dan kunt u zich persoonlijk of per email aanmelden bij de (nu nog) zittende bestuursleden.

  Namens het bestuur v.v. Hierden